YENİ ÖĞRETİM PROG. KARŞILAŞILAN GENEL PROB. VE ÇÖZÜMÜ

Yeni Öğretim Programlarında Karşılaşılan Genel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

· İlk okuma yazma yöntemi olarak hangi yöntem uygulanacaktır?

İlk okuma yazma yöntemi olarak “Ses Temelli Cümle Yöntemi”, uygulanacaktır. Uygulanma biçimi ile ilgili ayrıntılar Türkçe 1-5 Program kılavuzunda bulunmaktadır. Kılavuzun bu bölümünü özellikle birinci sınıfı okutan öğretmenler iyi incelenmelidir.

· Bitişik yazı öğretimine ne zaman başlanacaktır? Daha önce dik temelli harflerle yazmayı öğrenen öğrencilere karşı nasıl bir tutum sergilenecek?

Bitişik yazı öğretimine birinci sınıfta başlanacak ve bütün derslerde uygulanacaktır. Birinci sınıfta hiçbir derste dik temel harflerle yazı yazdırılmayacaktır. Diğer sınıflarda ise, geçmiş yıllara oranla bitişik yazı üzerinde daha fazla durulacak, ancak, bu sınıflardaki öğrenciler, daha önce dik temel harflerle yazmayı öğrendikleri ve bunu alışkanlık haline getirdikleri için daha esnek yaklaşımlar gösterilecektir.

· Programda önerilen etkinlik örneklerinin uygulanması ne derecede zorunludur?

Programlar, öğretmenlerin ve öğrencilerin aktifliği ilkesine dayanmakta olup, belirlenen kazanımların etkinlikler temelinde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle öğretmenler dersin özelliğine ve öğrencilerin ihtiyacına uygun etkinlikler planlayacak ve uygulatacaktır. Bu amaçla programların kılavuzunda verilen etkinlik örnekleri kullanılabileceği gibi, öğretmenlerin gerek bireysel olarak, gerek zümre halinde geliştirdikleri etkinliklerin kullanılması da mümkündür.

· Etkinlikler ile ilgili olarak ne tür kayıtların tutulması gerekir?

Her ders için ilgili kazanımlara yönelik uygulanan etkinliklerin listesi öğretmenler tarafından tutulacaktır. Kontrollerde bu etkinliklerin programa uygun bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı hususu belirlenecek ve bu durum, öğretmenlerin performans değerlendirme sürecinde dikkate alınacaktır.

· Ara disiplinlerle ilgili kazanımları uygularken nelere dikkat etmelidir?

Ara disiplinlerin (Afet eğitimi, girişimcilik, insan hakları ve vatandaşlık, kariyer bilinci geliştirme, özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma, sağlık kültürü, spor kültürü ve olimpik eğitim) üzerinde titizlikle durulacaktır. Programlarda bu disiplinlerle ilgili verilen kazanımlar derlerin kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. Uygulamada bu husus öğretmenler tarafından dikkate alınacaktır.

· Yeni programlara göre ders planı yapılırken nelere dikkat edilecektir?

Yeni programlarda sadece herhangi bir mihver dersle ilişkilendirme yapılmamış, her ders diğer bütün derslerle ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, şimdiye kadar süregeldiği gibi, planlama, mihver ders esasına göre yapılmayacak; her ders için bir yıllık plân ve ders plânı yapılacaktır. Ders plânında, ara disiplinlerin kazanımları dahil olmak üzere dersin hangi kazanım/kazanımların hangi etkinliklerle gerçekleştirileceği vurgusu öne çıkarılacak, ölçme araçları ve değerlendirme sürecine yer verilecektir. Birbirini tamamlayan birden fazla kazanım aynı ders plânında gösterilebilecektir.

· Ders içi ve ders dışı ilişkilendirmelerde nelere dikkat edilmelidir?

Programda yer verilen ders içi ve ders dışı ilişkilendirme, dersler/kazanımlar arasındaki tamamlayıcılık ilişkisinin gereği olup; hatırlatma, kavrama, diğer derslerle ve yaşamla bağlantı kurma amacına dönüktür. Öğretmen, bu ilişkilendirmenin hangilerine ne kadar yer vereceğini, öğrencilerinin ihtiyaçları temelinde karar verecek, plânlayacak ve uygulayacaktır.

· Ölçme ve değerlendirme nasıl yapılacak?

Ölçme ve değerlendirme uygulamalarına sürekli yer verilecek, sonuca yönelik değil, sürece yönelik ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. Bu amaçla, programların kılavuzlarında verilen ölçme araçları ile öğretmenin kendi imkanlarıyla geliştirebileceği ölçme araçlarından ihtiyacı karşılayacak tür ve sayıda ölçme aracı etkili biçimde uygulanacaktır.

· Programların başarıyla uygulanabilmesi için ilköğretim müfettişlerinin yapması gereken nelerdir?

İlköğretim müfettişlerince pilot okullarda sık sık rehberlik yapılacak; öğretmenlerin uygulamaları, raporları, ölçme ve değerlendirme sonuçları incelenecek; öğrencinin bilgi ve beceri düzeyi hakkında yapılan tespitler raporlaştırılarak kasım, ocak, mart ve mayıs ayları sonunda Başkanlığımıza ivedilikle ulaştırılacaktır.

· Sosyal Bilgiler ile Fen ve Teknoloji dersi nasıl uygulanacaktır?

Sosyal bilgiler ile Fen ve teknoloji dersi eskiden olduğu gibi dönüşümlü işlenmeyecek, haftalık ders saatine göre eş zamanlı işlenecektir.

· 2004-2005 Öğretim Yılında Bakanlığımız tarafından dağıtılan ders kitapları öğrenciler tarafından nasıl kullanılacaktır?

2004-2005 öğretim yılı için Bakanlığımızca ücretsiz dağıtılan ders kitapları, öğrencilere dağıtılacak ve kullandırılacaktır. Ancak, 2004 programları ile önemli ölçüde farklılık gösterdikleri için bu kitaplar ders kitabı olarak değil, eğitim aracı ve kaynak kitap olarak değerlendirilecektir.

· Programlar uygulanırken ailelerle okul yönetimi nasıl bir işbirliği yapacak?

Aileler, programlar hakkında okul yönetimi ve öğretmenler tarafından bilgilendirilecek, uygulama sürecinde onların desteği ve görüşleri alınacaktır.

· Öğretmenlere dağıtılan taslak program kitapçıklarındaki içerik değişebilir mi?

Program tanıtım seminerlerine katılan ilköğretim müfettişleri ve öğretmenlere dağıtılan program kitapçıkları ve kılavuzları eğitim amacıyla geçici olarak basılan materyal olup, programın nihai içeriğini ifade etmemektedir. Bu nedenle, programın düzeltilmiş yeni baskısı yapılana kadar http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen adresinde yayınlanan program içeriği esas alınacaktır.

· Programlarla ilgili yenilikler ve değişiklikler öğretmenlere okul yöneticileri tarafından nasıl duyurulacaktır?

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yukarıda belirtilen internet adresinde ve http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen adresinde belirli periyotlarla yayınlanacak olan programı destekleyici nitelikteki içerik (etkinlikler, ölçme ve değerlendirme araçları, açıklamalar, kaynaklar vb.) internetten takip edilecek, okul yöneticileri ve öğretmenlere tarafından indirilerek uygulanacaktır.

· Programların başarıyla uygulanabilmesi için rehber öğretmenlerin yapması gereken çalışmalar nelerdir?

Rehber öğretmenler, programın ara disiplinlerinden rehberlik ve psikolojik danışma özel eğitim, kariyer bilinci geliştirme ve afet eğitimi kazanımlarının sınıf ortamında etkili biçimde işlenmesi için şube rehber öğretmenleri ile yakın işbirliği içinde bulunacaktır. Okul rehberlik hizmetleri kapsamında uyguladıkları testlerde bu ara disiplinlerin de kazanımlarının gerçekleşme düzeyini tespit etmeye çalışacak, olası aksaklıklar için gerekli çözüm yollarını geliştireceklerdir.

· Programlar uygulanırken il proje uygulama ekiplerine düşen görevler nelerdir?

İl proje uygulama ekibi, okulların yapacağı çalışmaları yakından takip edecek, dersler ve sınıflar bazında uygulama ile ilgili olumlu ve olumsuz tespitleri ihtiva eden ve okul yönetimlerince düzenlenen haftalık raporları birleştirerek ve kendi değerlendirmelerini de yansıtarak her ayın ilk pazartesi günü Başkanlığımızda olacak şekilde göndereceklerdir.

· Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk sınavına girecek öğrencilere hangi programdan sorular sorulacak?

Bu sınava giren öğrencilere ilk dört sınıfın eski programı ile 5. sınıfın yeni ve eski programlarının ortak konularından oluşan sorular sorulacaktır.

Posted by dileksoylemez

Yazar, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olmuştur. Evli ve 2 çocuk annesidir. Hakkında detaylı bilgiye http://www.dileksoylemez.com/hakkimda adresinden ulaşabilirsiniz.

Website: http://www.dileksoylemez.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.