TÜRKÇE DERSİNİN GENEL AMAÇLARI

Temel eğitim Okulları’nda Türkçe öğretiminin amacı, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

1. Öğrencilere, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru anlama gücü kazandırmak;

2. Onlara, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığı kazandırmak;

3. Öğrencilere Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek; onları, Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek;

4. Onlara, dinleme,okuma alışkanlık ve zevkini kazandırmak; estetik duygularının gelişmesinde yardımcı olmak;

5. Türlü etkinliklerle öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek;

6. Onların ulusal duygusunu ve ulusal coşkusunu güçlendirmede kendi payına düşeni yapmak;

7. Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla, Türk kültürünü tanıma ve kazanmalarında; Türk yurdunu ve ulusunu doğayı, hayatı, insanlığı sevmelerinde yardımcı olmak;

8. Onlara, bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını kazandırmada Türkçe dersinin payına düşeni gerçekleştirmektir.
TÜRKÇE DERSİNİN ÖZEL AMAÇLARI

ANLAMA (6.7.8. SINIFLAR)
ÖZEL AMAÇLAR

1.Öğrencilerin edindikleri dinleme, izleme alışkanlık ve becerisini, düzeylerine uygun duygu ve düşünce ürünlerini, konuşmaları, güncel yayınları anlayabilecek, eleştirebilecek ve onlardan yararlanabilecek ölçüde geliştirmek;

2.Sesli ve sessiz okuma hızını artırmak ve tekniğini kusursuz duruma getirmek;

3.Kelime dağarcığını ,Türk Dil İnkılâbı ve çağdaş gelişimi doğrultusunda zenginleştirmek;

4.Öğrencilere dipnot, dizin, sözlük, ansiklopedi, her türlü başvurma ve kaynak eserlerden yararlanma yeteneğini kazandırıp geliştirmek;

5.Kitap sevgisini geliştirerek boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirme alışkanlığını kazandırmak;

6.Dinleme, izleme, okuma ve anlama ile ilgili becerilerini, kaynaklara başvurarak içinde yaşadıkları yurdu, toplumu, dünyayı daha iyi tanımaları, sevmeleri için kullanabilme yöntemini kazandırmaktır.
ANLATIM (6.7.8. SINIFLAR)
ÖZEL AMAÇLAR

Öğrencilere:

1.Herhangi bir konu üzerinde , bir topluluk karşısında, tekrarlara düşmeden ve yanlışlık yapmadan 5-10 dakika konuşabilme;

2.Gereğine uygun olarak bir tartışmaya katılabilme , bir toplantıyı yönetebilme;

3.Konunun gereğine göre türlü yapıdaki cümleleri doğru olarak kurabilme;

4.Yazım ve söz dizimi yanlışı yapmadan yazabilme, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanabilme;

5.Konuşmalarını ve yazılarını uygun bir plana göre geliştirebilme;

6.Türkçe derslerindeki her türlü etkinliklere katılabilme, varılan sonuçları anlatabilme, açıklayabilme;

7.Gördükleri, bildikleri bir yeri, bir olayı, bir canlıyı, bir kimseyi vb. anlatabilme, tanıtabilme; bunlar hakkındaki duygu ve düşüncelerini açıklayabilme;

8.

9.Türlü konularda tasarladıklarını ve düşündüklerini anlatabilme (ileriki öğrenimi ya da hayatı, yurt ve dünya sorunları ile ilgili);

10.Toplantı programlarını düzenleyebilme, kararlarını yazabilme, bu konularda bildiriler, duyurular hazırlayabilme, sonuçları rapora bağlayabilme;

11.Kelime grupları, atasözü, özdeyiş, deyim vb. ni açıklayabilme.

12.Çeşitli derslerle ilgili açıklama ve raporları saptayabilme, özet çıkarabilme , not alabilme;

13.Günlük hayatta geçerli yazışmaları yapabilme;

14.Sözlü ve yazılı sanat etkinliklerine katılabilme , varsa bu alanlardaki yeteneklerini geliştirebilme;

15.Her zaman , her türlü kalemle okunaklı, işlek, güzel ve düzenli bir el yazısı ile yazabilme beceri ve alışkanlıklarını kazandırmaktır.

DİLBİLGİSİ (6.7.8. SINIFLAR)
ÖZEL AMAÇLAR

Öğrencilere bilinçle:

1.Anlamlarına göre cümleleri, cümle içinde kelimeleri doğru vurgulayabilme;

2.Kelimelerin gerçek,mecaz ve terim anlamlarını kavrayabilme , deyimleri anlayabilme;

3.Kelimeleri gerçek, mecaz,terim anlamlarında ve sesteş , anlamdaş, karşıt anlamlı kelimeleri , deyimleri anlatma etkinlikleri içinde doğal olarak kullanabilme;

4.Büyük ve küçük ses uyumlarını kavrayıp uygulayabilme;

5.Kelime türlerini cümle içindeki anlamlarına ve görevlerine göre tanıyabilme ve doğal olarak kullanabilme;

6.Kelimelerin yapısı ve dilimizin özelliği olan kelime türetme yollarını kavrayabilme;

7.Kelimeleri , takıları doğru anlayabilme ve yazabilme;

8.Noktalama işaretlerini tam ve doğru olarak kullanabilme;

9.Fiil kiplerini, basit ve bileşik zamanlı biçimlerini, çatılarını, ek fiilleri, yardımcı fiilleri, bileşik fiilleri,fiilimsileri cümle içinde kavrama ve doğru kullanabilme;

10.Cümlelerde öğelerin sıralanışını , sıralanışa göre anlam değişikliğini kavrayabilme ve buna göre cümle kurabilme;

11.Cümle türlerini (anlamlarına, yapılarına, yüklemlerine ve öğelerinin sıralanışına göre) öğrenebilme;

12.Cümlelerin görevlerini kavrayabilme; davranışlarını kazandırmak;
Tebliğler Dergisi – 2098

dileksoylemez

Posted by dileksoylemez

Yazar, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olmuştur. Evli ve 2 çocuk annesidir. Hakkında detaylı bilgiye http://www.dileksoylemez.com/hakkimda adresinden ulaşabilirsiniz.

Website: http://www.dileksoylemez.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.